OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 


Prevádzkovateľ stránky zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osob pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej GDPR) 

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ 

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť PULAS s.r.o., Nový Gýmeš 698, 951 73 Jelenec, IČO: 47990996, DIČ:2024173866 , zapísaná v obchodnom registri OÚ Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 38193/N


 Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421948 509 444, písomne na adrese Nový Gýmeš 698, 951 73 Jelenec, alebo e-mailom hellasoilsk@gmail.com

1. Dotknutá osoba - kupujúci, prevádzkovateľ internetového obchodu

 2. Účely spracúvania osobných údajov : vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadne objednávky, plnenie zmluvy .Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlúčiteľný s týmito účelmi. 

3. Príjemcovia- účtovnícka spoločnosť, pošta,kuriér 

4. Právny základ spracúvania osobných údajov a) Spracúvanie osobných údajov (meno priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ,mesto) je nevyhnutná podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z.z.o dani z pridanej hodnoty.b) Spracúvanie osobných údajov(email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

 5. Doba uchovávania osobných údajov - po dobu 3 roky - určená výhradne len na informatívny prehľad zákazníka a nie na jeho priame kontaktovanie 

6. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide o napr.o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,ako aj na právo na prenosnosť údajov. 

7. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky,ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. 


Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 5 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v kapitole 2. týchto všeobecných obchodných podmienok a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. 

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne, slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

 

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje o kupujúcich výlučne pre účely spracovania a tlače daňových dokladov, sociodemografické spracovanie a marketingové účely predávajúceho. Registračné údaje o kupujúcich sú zhromažďované výlučne na základe súhlasu so spracovaním registrácie fyzickej alebo právnickej osoby a iba v prípade, kedy ich táto osoba sama predávajúcemu dobrovoľne poskytne. 


Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.